Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Seminarium: Rola rozproszonego przetwarzania danych przestrzennych pochodzących z sensorów Internetu Rzeczy w projektowaniu inkluzywnej przestrzeni akademickiej na przykładzie Terenu Centralnego PW

Spotkanie odbędzie się 22 marca o godz. 15:15 w sali 4.05 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.

Plakat

W jaki sposób dane pochodzące z sensorów Internetu Rzeczy mogą być wykorzystane w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym? Czy trzeba w tym celu instalować nowe urządzania, czy można się oprzeć na istniejącej infrastrukturze? Jak można zapewnić bezpieczeństwo danych i od czego zależy społeczny odbiór technologii stosowanych w smart city? Czy można mówić o Internecie Rzeczy jako o kolejnej warstwie infrastrukturalnej miasta? Kwestie te będą rozważane na przykładzie koncepcji zagospodarowania Terenu Centralnego Politechniki Warszawskiej.

Na powyższe pytania postarają się poszukać wspólnie odpowiedzi w trakcie seminarium badacze z PW, opierając się na wynikach projektu „Opracowanie Platformy Geoinformacyjnej do przetwarzania rozproszonego danych przestrzennych w trybie edge computing wykorzystującej sensory Internetu Rzeczy jako czynnika warunkującego projektowanie uniwersalne w inteligentnych miastach”, który jest finansowany w ramach konkursu na granty badawcze BEYOND POB programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza.

Projekt realizowany jest przez interdyscyplinarny zespół z wydziałów: Architektury, Geodezji i Kartografii, Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku.