Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Seminarium online: CB POB Technologie Materiałowe

Zapraszamy do udziału w II Seminarium POB Technologie Materiałowe, na którym grantobiorcy konkursu Technologie Materiałowe-2 opowiedzą o dotychczasowych rezultatach swoich badań. Seminarium odbędzie się 28 marca 2022 r. (poniedziałek) w godzinach 10:00-16:30 na platformie MS Teams.

Bioaktywne nanomaterialy o strukturze 2D krysztalu

Prezentacja każdego z projektów będzie trwała 15 minut, z czego 10 minut na przedstawienie wyników oraz 5 minut na pytania i dyskusję.

Link do spotkania >>>

PROGRAM SEMINARIUM 

Sesja nr 1 

(przewodniczący: prof. dr hab. inż. Mariusz Zdrojek) 

10:00 

prof. dr hab. inż. Joanna Ryszkowska 

Materiały polimerowe o zróżnicowanej charakterystyce mechanicznej i funkcjonalnej, przeznaczone do wytwarzania protez kończyn technikami addytywnymi 

(kierownik projektu: dr inż. Maciej Dębowski). 

10:15 

dr hab. inż. Piotr Bujak 

Luminescencyjne koloidalne nanokryształy nieorganicznych półprzewodników jako komponenty funkcjonalnych nanomateriałów do zastosowań biologicznych. 

10:30 

mgr inż. Radosław Krzosa 

Zastosowanie obliczeniowej mechaniki płynów i bilansu populacji do modelowania procesu deaglomeracji cząstek TiO2 w urządzeniach dyspergujących 

(kierownik projektu: dr inż. Wojciech Orciuch). 

10:45 

mgr inż. Donata Kuczyńska-Zemła 

Kształtowanie morfologii i właściwości bioaktywnych powłok na drodze modyfikacji powierzchni podłoża z biomedycznego stopu tytanu o obniżonej sztywności 

(kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Halina Garbacz). 

Sesja nr 2 

(przewodniczący: prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz) 

11:00 

dr hab. inż. Jakub M. Gac, prof. uczelni 

Formulacja wysoko sprężystych aerożeli na bazie organoalkoksysilanów. 

11:15 

dr inż. Wioleta Ślubowska 

Badanie właściwości strukturalnych i elektrycznych kompozytowych ceramicznych przewodników jonów litu uformowanych w układach Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3–Li4SiO4 oraz Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3–LiAlSiO4 

(kierownik projektu: dr inż. Konrad Kwatek). 

11:30 

dr inż. Małgorzata Wolska-Pietkiewicz 

Nowa generacja kropek kwantowych ZnO do fotokatalizy i aplikacji biologicznych. 

11:45 

dr inż. Michał Leszczyński 

Mikroporowate polimery koordynacyjne reaktywne w procesach redoks jako nowoczesne materiały funkcjonalne. 

12:00  przerwa 15 min 

Sesja nr 3 

(przewodniczący: prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski) 

12:15 

dr inż. Marta Mazurkiewicz-Pawlicka 

Synteza i charakterystyka nanokatalizatorów na bazie dwuwymiarowego dwusiarczku renu (ReS2) do fotokatalitycznej produkcji wodoru 

(kierownik projektu: dr inż. Łukasz Werner). 

12:30 

dr inż. Piotr Bartkowski 

E-morph: elektrycznie sterowany kompozyt umożliwiający zmianę kształtu. 

12:45 

dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska, prof. uczelni 

Opracowanie przyjaznych dla środowiska folii skrobiowych wzmocnionych kryształami i włóknami z nanocelulozy: właściwości funkcjonalne i zastosowanie. 

13:00 

dr inż. Piotr Wieciński 

Funkcjonalizacja tlenku grafenu i jej wpływ na właściwości kompozytów ceramika-grafen otrzymywanych z układów koloidalnych. 

Sesja nr 4 

(przewodniczący prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz) 

13:15 

dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. uczelni, mgr inż. Gabriela Komorowska 

Katoda hybrydowego ogniwa paliwowego o dualnej przewodności jonowej. 

13:30 

prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna 

Bioaktywne, fotokatalityczne fazy MXene do zastosowań w technologii samosterylizujących nanokompozytowych powłok lakiernicznych (BioFotMXene). 

13:45 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk 

Sonochemiczne otrzymywanie siarczków cyny o kontrolowanych właściwościach. 

14:00 

dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka, prof. uczelni 

Promowane jonami metali ziem alkalicznych materiały katalityczne typu Co/Mg-La do niskociśnieniowego procesu syntezy amoniaku. 

14:15  przerwa 15 min 

Sesja nr 5 

(przewodniczący prof. dr hab. inż. Andrzej Plichta) 

14:30 

mgr inż. Matylda Łagodzińska 

Synteza i zastosowanie wielofunkcyjnych reaktywnych modyfikatorów wykorzystywanych w recyklingu chemicznomateriałowym poliestrów (biodegradowalnych) i poliamidów 

(kierownik projektu: dr inż. Paweł Ruśkowski). 

14:45 

dr inż. Andrzej Mazurak 

Badania mechanizmów transportu ładunków oraz formowania ścieżek przewodzących w strukturach typu Metal-Izolator-Metal (MIM). 

15:00 

dr inż. Jan Krzysztoforski 

Wytwarzanie katalizatorów do reakcji redukcji tlenu opartych na zredukowanym tlenku grafenu przy użyciu płynów w stanie nadkrytycznym. 

15:15 

mgr inż. Małgorzata Giza 

Produkcja i charakteryzacja nanourządzeń opartych na nowych materiałach monowarstwowych (kierownik projektu: dr inż. Michał Świniarski). 

Sesja nr 6 

(przewodniczący prof. dr hab. inż. Łukasz Makowski) 

15:30 

dr inż. Mariusz Tryznowski 

Badania nad efektem zagęszczania ścinaniem w inteligentnych materiałach. 

15:45 

mgr inż. Maksymilian Kukuć 

Modyfikacja oligomerów laktydu o potencjalnych właściwościach antybakteryjnych (kierownik projektu: dr inż. Anna Iuliano). 

16:00 

prof. dr hab. inż. Katarzyna Konopka 

Innowacyjne kompozyty ceramiczne z fazą międzymetaliczną otrzymane poprzez konsolidację mieszaniny proszków ceramicznego i pre-kompozytowego. 

16:15 

dr hab. inż. Ryszard Sitek 

Kształtowanie właściwości stopu niklu HAYNES 282 w procesie DMLS ipo-procesowej obróbce cieplno-chemicznej. 

16:30  zakończenie seminarium