Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Zarządzanie procesowe (zakres: D31)

Cel: podniesienie jakości zarządzania Uczelnią, w tym projakościowe zmiany organizacyjne

Badania przeprowadzone wśród pracowników PW pokazały wyraźnie, że szeroko dostrzeganym problemem Uczelni są nadmiernie rozbudowane procedury administracyjne, więc rekomendacją wdrażaną w ramach programu IDUB PW jest poprawa efektywności i wydajności procesów administracyjnych, a szczegółowo:

  • powołanie zespołu zarządzania procesowego, którego celem będzie identyfikacja procesów administracyjnych oraz proponowanie i wdrażanie zmian prowadzących do usprawnienia działania PW, w tym likwidacji zbędnych, powtarzalnych czynności, a także ich decentralizacja. W tym celu zostanie opracowana mapa procesów administracyjnych, a w przyszłości zespół przeprowadzi szkolenia dla społeczności akademickiej w kontekście budowy holistycznego podejścia procesowego,
  • wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacja (EZD), który zakłada integrację systemu z innymi źródłami wiedzy o działalności Uczelni,
  • bieżący monitoring kosztów działalności Uczelni (system informatyczny umożliwi bieżące, comiesięczne raportowanie na wszystkich stopniach struktury organizacyjnej kosztów bieżącej działalności operacyjnej i projektów w celu kontroli wykonania planów budżetowych).

Prace związane z wdrożeniem EZD koordynuje Komitet Sterujący, któremu przewodniczy prof. dr. hab. inż. Adam Woźniak, prorektor ds. rozwoju. Koordynatorem działania 31 IDUB, w ramach którego realizowane są ww. działania jest dr Katarzyna Modrzejewska.

Struktura zespołów pracujących przy wdrażaniu EZD

Struktura zespołów pracujących przy wdrażaniu EZD