Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Zarządzanie strategiczne (zakres działania: D29, D25 D26)

Zarządzanie przez Cele (ang. Management by Objectives / MBO) jest powszechnie stosowaną metodą ukierunkowania działań organizacji na osiągnięcie celów strategicznych. Istotną rolę w nim odgrywają różnorodne miary efektywności i wydajności, które monitorują poprawność działań. Cele strategiczne organizacji są dekomponowane i delegowane na kolejne poziomy organizacji, co umożliwia jasne określenie oczekiwanych rezultatów, efektywności i wydajności oraz odpowiedzialności. Całościowe i zintegrowane wprowadzenie MBO na Politechnice Warszawskiej jest jednym z najważniejszych działań zarządczych mających na celu podniesienie sprawności, zwinności oraz jakości pracy Uczelni. Cele strategiczne dotyczące badań naukowych, współpracy międzynarodowej i elitarnego kształcenia zostaną przekształcone w hierarchiczną strukturę obejmującą wszystkie jednostki organizacyjne i ich pracowników.

Główne planowane działania:

  • transformacja strategicznych i taktycznych zamierzeń Politechniki Warszawskiej na układ jasnych i mierzalnych kluczowych wskaźników efektywności,
  • określenie perspektywy czasowej dla systemu celów, taktyczne (kwartalne) i strategiczne (roczne oraz 3-letnie),
  • opracowanie i wdrożenie systemu wyznaczania, monitorowania i rozliczenia celów jednostek organizacyjnych,
  • ustalenie mechanizmu definiowania celów indywidualnych dla wszystkich pracowników w relacji z zajmowanym stanowiskiem i charakterem pracy,
  • stworzenie systemu informatycznego umożliwiającego monitorowanie zdefiniowanych wskaźników,
  • wdrożenie mechanizmów okresowej ewaluacji jednostek organizacyjnych,
  • wdrożenie zasad ewaluacji pracowników w zakresie osiąganych celów indywidualnych,
  • opracowanie procedur definiujących skutki dla jednostek oraz pracowników – pozytywne w przypadku przekraczania zakładanych rezultatów, oraz negatywne w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań.

Wprowadzenie MBO ma dodatkowo na celu ulepszenie dyscypliny planowania i raportowania realizacji zadań oraz komunikacji wewnątrz organizacji. Oczekiwane jest zwiększenie przejrzystości systemu ocen jednostek i pracowników, co z pewnością sprzyja wzrostowi aktywności zespołów Politechniki Warszawskiej.

Koordynatorem działania 29 DUB, w ramach którego realizowane są ww. działania jest dr hab. inż. Bartosz Sawicki, prof. uczelni.