Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Inżynieria materiałowa w kryminalistyce

Dr inż. Ewa Ura-Bińczyk z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW otrzymała w drugiej edycji konkursu na granty dydaktyczne dofinansowanie do uruchomienia nowego przedmiotu na studiach II stopnia.

Zdjęcie przedstawia mikroskop

"Inżynieria materiałowa w kryminalistyce" będzie przedmiotem obieralnym na WIM PW, prowadzonym w formule międzyuczelnianej we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zakres przedmiotu będzie obejmował m.in. takie zagadnienia jak: kryminalistyka w praktyce, przykłady stosowania ekspertyz z dziedziny inżynieria materiałowa, techniki badawcze wykorzystywane na potrzeby ekspertyz sądowych.

Zajęcia zostaną uruchomione w semestrze letnim r.a. 2022/2023. 

W drugim konkursie na granty dydaktyczne w PW dofinansowanie przyznano w sumie 11 projektom.

Więcej informacji: wim.pw.edu.pl