Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Open Science

Nabór zgłoszeń odbywa się w sposób ciągły do czasu wyczerpania kwot przeznaczonych na ten cel w danym roku kalendarzowym.