Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Rozwój pracowników (zakres: D24, D27, D21, D22)

Cel: wdrożenie kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi zawodowemu pracowników Uczelni, w szczególności młodych naukowców

Potencjał kadrowy, jakim dysponuje Politechnika Warszawska, powinien się przekładać zarówno na działalność naukową, procesy kształcenia, jak i jakość zarządzania. Bardzo ważnym jest proces doskonalenia kadry oraz zapewnienie rozwoju utalentowanym członkom społeczności akademickiej PW (studentom, doktorantom, pracownikom). Program IDUB PW przewiduje szereg działań  służących rozwojowi zawodowemu pracowników Uczelni, tj:

Opracowanie i wdrożenie programu rozwoju talentów (działanie D. 21)

Program rozwoju talentów PW ma umożliwić rozpoznanie potencjału i rozwój osób wykazujących szczególne predyspozycje do realizowania kariery akademickiej. Program obejmuje m.in.: identyfikowanie „talentów”, zwłaszcza spośród doktorantów, określenie ich potencjału, szczególnych predyspozycji i profilu kompetencji, analizę ich potrzeb i preferencji, opracowanie indywidualnych planów rozwoju, monitorowanie, ewaluowanie i korektę tych planów oraz zaproponowanie ścieżki rozwoju kariery akademickiej.

Wprowadzenie programów kształtowania liderów badawczych i mentorów młodej kadry (działanie D.22)

Program zakłada stworzenie listy dobrych praktyk dla promotorów i mentorów młodej kadry oraz organizację warsztatów, szkoleń i wizyt studyjnych w wiodących jednostkach badawczych na świecie, co ma umożliwić podniesienie kompetencji pracowników w zakresie sprawowania opieki naukowej. 

Organizacja szkoleń z zakresu zarządzania, zwiększające kompetencje menadżerskie kadry zarządzającej (działanie D.24)

Oferta szkoleń i warsztatów zwiększających kompetencje menadżerskie kadry zarządzającej dopasowana jest do działań transformacyjnych przewidzianych w ramach programu IDUB, i przewiduje w szczególności:

  1. cele nowej Strategii Rozwoju Politechniki Warszawskiej,
  2.  kontekst innych działań IDUB PW podejmowanych w ramach transformacji Uczelni, tj. działania 29 (zarządzanie przez cele) oraz działania 31 (zarządzania procesowego),
  3. uzupełnienie już istniejące oferty szkoleń PW stworzone m.in. w ramach projektu NERW i NERW2 (zakres oferty szkoleniowej tych trzech projektów powinien być rozłączny i wyczerpujący),
  4. uwzględnianie faz transformacji Uczelni oraz analizę zgłaszanych potrzeb kadry menadżerskiej PW,
  5. elastyczność – chcemy szybko reagować m.in. na zmiany spowodowane sytuacją pandemią COVID-19 na świecie, ale również pojawiające się potrzeby zgłaszane przez władze Politechniki Warszawskiej.

Poprawa współpracy pomiędzy naukowcami  a administracją (działanie D.27)

Działanie zakłada profesjonalizację obsługi administracyjnej poprzez integrację ogółu pracowników PW wokół wspólnego celu, połączonych mechanizmów motywacyjnych i zasad wynagradzania. W tym celu realizowane będą takie aktywności jak:

  • wsparcie zagranicznych mobilności pracowników administracji (w tym udział w szkoleniach, konferencjach, pracach grup roboczych),
  • uelastycznienie struktury pracowniczej w PW, wypracowanie mechanizmów umożliwiających tworzenie zespołów zadaniowych, w których skład mogą wchodzić pracownicy różnych jednostek i pionów Uczelni,
  • profesjonalizacja i powiększenie zasobu specjalistów administracyjnych stanowiących wsparcie dla pracowników naukowych w realizacji projektów badawczych. 

Koordynatorem działań 21, 22, 24 i  27 IDUB, w ramach których realizowane są ww. działania jest dr Katarzyna Modrzejewska.