Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Ogłoszenie - pierwszy konkurs na granty badawcze FOTECH-1

Ogłaszamy pierwszy konkurs na granty badawcze FOTECH-1 w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Technologie fotoniczne. 

fot. KFF "Focus"

Podstawowym celem grantów badawczych (FOTECH-1) jest wspieranie doskonałości naukowej i prowadzenia badań na najwyższym poziomie, umożliwiającym osiągnięcie wskaźników zadeklarowanych w projekcie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB), do których w szczególności należą:

  1. publikacje artykułów w najwyżej punktowanych czasopismach naukowych (tj. czasopism za min. 140 pkt z aktualnej listy MNiSzW, a w szczególności z górnego decyla),
  2. pozyskanie zewnętrznego finansowania badań w ramach projektów międzynarodowych,
  3. nawiązanie współpracy z wiodącymi zagranicznymi uczelniami i instytucjami naukowymi zakończone złożeniem wniosku badawczego w ramach współpracy międzynarodowej.

Tematyka grantów (FOTECH-1) powinna dotyczyć badań z zakresu optyki, optoelektroniki, fotoniki, inżynierii fotonicznej oraz technologii pokrewnych wykorzystujących światło.

Grant może mieć charakter indywidualny lub zespołowy.

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 18 miesięcy (do 31.12.2021 r.), a maksymalna rekomendowana kwota finansowania projektu wynosi 150 000 zł. Rada Naukowa POB_FOTECH może przyznać wyższe finansowanie wyjątkowo wysoko ocenionym wnioskom.

Kierownikiem grantu może być pracownik zatrudniony w Politechnice Warszawskiej jako podstawowym miejscu pracy z wyłączeniem członków Rady Naukowej Centrum Badawczego POB Technologie fotoniczne.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o grant badawczy w ramach edycji FOTECH-1.

Wniosek o grant według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu składany jest tylko w wersji elektronicznej do Kierownika Centrum Badawczego POB Technologie fotoniczne na adres e-mail: pob.photonics@pw.edu.pl.

Termin składania wniosków upływa 16 maja 2020 r.

Wnioski grantowe ocenia Rada Naukowa Centrum Badawczego POB Technologie Fotoniczne.

Ocena wniosków jest dwuetapowa. Wnioski zakwalifikowane do drugiego etapu oceny będą prezentowane seminaryjnie przez kierowników przed Radą Naukową Centrum Badawczego POB Technologie fotoniczne.

Decyzja o przyznaniu finansowania zostanie podana w ciągu miesiąca od terminu składania wniosków. 

Regulamin i załączniki są dostępne w zakładce KONKURSY