Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Doktoranci

Programu wsparcia doktorantów Szkoły Doktorskiej PW realizujących doktoraty „cotutelle” w ramach współpracy z zagranicznymi podmiotami szkolnictwa wyższego

Data publikacji: 01.03.2024

Zdjęcie przedstawia mężczyzn przebywających w bibliotece.

Środki finansowe przyznawane są wyłącznie za czas pobytu w uczelni zagranicznej, na której realizowany jest doktorat „cotutelle”.

Program Mentoringu Projektowego PW

Data publikacji: 02.02.2024

Zdjęcie przedstawia mur.

Celem Programu jest podniesienie jakości wniosków o zewnętrzne dofinansowanie projektów naukowych, zwiększenie liczby przyznanych grantów oraz podniesienie poziomu realizacji projektów. Cel ten chcemy osiągać dzięki stworzonemu kanałowi komunikacji i współpracy pomiędzy doświadczonymi w realizacji projektów pracownikami Uczelni, zwanymi dalej „mentorami”, i pracownikami oraz doktorantami starającymi się o granty lub je realizującymi. 

Program dofinansowania inicjatyw wspierających rozwój kół naukowych PW

Data publikacji: 06.04.2023

Zdjęcie przedstawia studentów.

Celem programu jest finansowe wsparcie organizacji konferencji, szkół letnich, hackathonów, sesji warsztatowych, krajowych i międzynarodowych konkursów i zawodów konstrukcyjnych. 

Program YOUNG PW

Data publikacji: 29.03.2023

Zdjęcie przedstawiające młodych naukowców.

Celem konkursu YOUNG PW jest wsparcie rozwoju naukowego młodych naukowców, tj. doktorantów i pracowników Politechniki Warszawskiej prowadzących działalność naukową.

Program wspierający przygotowanie i opublikowanie artykułu przeglądowego w prestiżowym międzynarodowym czasopiśmie

Data publikacji: 29.04.2022

Zdjęcie przedstawia trzech mężczyzn.

Celem konkursu jest wsparcie przygotowania i opublikowania artykułu przeglądowego o dużym potencjale cytowalności w prestiżowym czasopiśmie międzynarodowym.

Program wspierający przygotowanie i wydanie monografii w prestiżowych wydawnictwach międzynarodowych

Data publikacji: 29.04.2022

Zdjęcie przedstawiające mężczyznę pracującego na laptopie.

Celem konkursu jest wsparcie złożenia i opublikowania monografii w wydawnictwie z poziomu II wykazu (aktualnego na dzień składania wniosku) wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe sporządzonego przez Ministra Edukacji i Nauki.

Program preinkubacji

Data publikacji: 09.02.2022

Zdjęcie przedstawia grupę osób.

Celem programu jest podniesienie gotowości zespołów biznesowych w trzech wymiarach: gotowość rynkowa, zespołowa i formalna.

Program Warsztat Badacza

Data publikacji: 21.12.2021

Zdjęcie przedstawia dwie młode kobiety.

Celem programy jest kształtowanie kompetencji doktorantów niezależnych od dyscypliny naukowej, lecz mających na celu zwiększanie efektywności prac młodych badaczy, pozyskiwanie kompetencji transferowalnych atrakcyjnych na rynku pracy, popularyzację ich osiągnięć i zwiększających szansę na budowanie kariery w oparciu o prowadzone badania zarówno na uczelni jak i poza nią.  

Program Akcelerator PW

Data publikacji: 22.11.2021

Zdjęcie przedstawiające grupę osób.

Działanie ma na celu wesprzeć inicjowanie, inkubację i akcelerację firm typu start-up, powstających w wyniku działalności naukowo-badawczej pracowników i studentów PW i funkcjonujących w jej otoczeniu w formule spin-off lub spin-out.

Program MOBILITY PW

Data publikacji: 22.11.2021

Zdjęcie przedstawia grupę studentów.

Celem konkursu jest doskonalenie kompetencji doktorantów i pracowników Politechniki Warszawskiej poprzez udział w aktywnościach zagranicznych oraz stymulowanie wymiany doświadczeń poprzez wizyty cudzoziemców.

Program stypendiów doktoranckich

Data publikacji: 22.11.2021

Zdjęcie przedstawiające grupę studentów i studentek.

Celem programu jest wyróżnienie najlepszych kandydatów w bieżącej rekrutacji do Szkół Doktorskich Politechniki Warszawskiej i sfinansowanie ich stypendium w ramach realizacji projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Politechnice Warszawskiej.

Program mobilności doktorantów studiów doktoranckich

Data publikacji: 22.11.2021

Zdjęcie przedstawia trzech mężczyzn.

Celem programu jest zapewnienie doktorantom Politechniki Warszawskiej środków finansowych na rozwój ich kompetencji poprzez udział w krótkich formach aktywności wyjazdowej m.in. w konferencjach, warsztatach lub szkołach letnich.

Program mobilności doktorantów Szkół Doktorskich

Data publikacji: 22.11.2021

Zdjęcie przedstawiające dwie kobiety i mężczyznę.

Celem programu jest zapewnienie doktorantom Politechniki Warszawskiej środków finansowych na rozwój ich kompetencji poprzez udział w krótkich formach aktywności wyjazdowej m.in. w konferencjach, warsztatach lub szkołach letnich.

Program Stypendium PLUS

Data publikacji: 22.11.2021

Zdjęcie przedstawia trzech mężczyzn.

Głównym założeniem programu jest zwiększenie ponad minimum definiowane przez Ustawę o szkolnictwie wyższym i nauce kwoty stypendiów przyznawanych doktorantom Szkół Doktorskich na Politechnice Warszawskiej.

Program START PW

Data publikacji: 22.11.2021

Zdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn.

Celem programu jest ułatwienie rozpoczęcia nauki w Szkole Doktorskiej poprzez przyznanie jednorazowego wsparcia finansowego.

Program grantów dla Kół Naukowych

Data publikacji: 22.11.2021

Zdjęcie przedstawiające trzech młodych naukowców.

Celem programu jest wsparcie działalności kół naukowych działających w Politechnice Warszawskiej zrzeszających studentów i doktorantów, finansowane z subwencji w ramach rezerwy Rektora oraz ze środków projektu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza".

Program Open Science

Data publikacji: 22.11.2021

Zdjęcie przedstawia dłonie na klawiaturze.

W ramach programu Open Science oferowane jest wsparcie finansowe na publikowanie artykułów naukowych w formule OA. Celem programu jest zwiększenie liczby publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych.