Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Doktoranci

Program wspierający przygotowanie i wydanie monografii w prestiżowych wydawnictwach międzynarodowych

Data publikacji: 29.04.2022

Zdjęcie przedstawiające mężczyznę pracującego na laptopie.

Celem konkursu jest wsparcie złożenia i opublikowania monografii w wydawnictwie z poziomu II wykazu (aktualnego na dzień składania wniosku) wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe sporządzonego przez Ministra Edukacji i Nauki, zwanego dalej „wydawnictwem z poziomu II”.

Program wspierający przygotowanie i opublikowanie artykułu przeglądowego w prestiżowym międzynarodowym czasopiśmie

Data publikacji: 29.04.2022

Zdjęcie przedstawia trzech mężczyzn.

Celem konkursu jest wsparcie przygotowania i opublikowania artykułu przeglądowego o dużym potencjale cytowalności w prestiżowym czasopiśmie międzynarodowym.

Program Best Paper

Data publikacji: 22.11.2021

Zdjęcie przedstawia trzech mężczyzn, którzy pochylają się nad książką.

Celem programu jest zwiększenie liczby publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych.

Program Open Science

Data publikacji: 22.11.2021

Zdjęcie przedstawia dłonie na klawiaturze.

W ramach programu Open Science oferowane jest wsparcie finansowe na publikowanie artykułów naukowych w formule OA. Celem programu jest zwiększenie liczby publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych.

Program START PW

Data publikacji: 22.11.2021

Zdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn.

Celem programu jest ułatwienie rozpoczęcia nauki w Szkole Doktorskiej poprzez przyznanie jednorazowego wsparcia finansowego.

Program Stypendium PLUS

Data publikacji: 22.11.2021

Zdjęcie przedstawia trzech mężczyzn.

Głównym założeniem programu jest zwiększenie ponad minimum definiowane przez Ustawę o szkolnictwie wyższym i nauce kwoty stypendiów przyznawanych doktorantom Szkół Doktorskich na Politechnice Warszawskiej.

Program mobilności doktorantów Szkół Doktorskich

Data publikacji: 22.11.2021

Zdjęcie przedstawiające dwie kobiety i mężczyznę.

Celem programu jest zapewnienie doktorantom Politechniki Warszawskiej środków finansowych na rozwój ich kompetencji poprzez udział w krótkich formach aktywności wyjazdowej m.in. w konferencjach, warsztatach lub szkołach letnich.

Program mobilności doktorantów studiów doktoranckich

Data publikacji: 22.11.2021

Zdjęcie przedstawia trzech mężczyzn.

Celem programu jest zapewnienie doktorantom Politechniki Warszawskiej środków finansowych na rozwój ich kompetencji poprzez udział w krótkich formach aktywności wyjazdowej m.in. w konferencjach, warsztatach lub szkołach letnich.

Program stypendiów doktoranckich

Data publikacji: 22.11.2021

Zdjęcie przedstawiające grupę studentów i studentek.

Celem programu jest wyróżnienie najlepszych kandydatów w bieżącej rekrutacji do Szkół Doktorskich Politechniki Warszawskiej i sfinansowanie ich stypendium w ramach realizacji projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Politechnice Warszawskiej.

Program MOBILITY PW

Data publikacji: 22.11.2021

Zdjęcie przedstawia grupę studentów.

Celem konkursu jest doskonalenie kompetencji doktorantów i pracowników Politechniki Warszawskiej poprzez udział w aktywnościach zagranicznych oraz stymulowanie wymiany doświadczeń poprzez wizyty cudzoziemców.

Program Akcelerator PW

Data publikacji: 22.11.2021

Zdjęcie przedstawiające grupę osób.

Działanie ma na celu wesprzeć inicjowanie, inkubację i akcelerację firm typu start-up, powstających w wyniku działalności naukowo-badawczej pracowników i studentów PW i funkcjonujących w jej otoczeniu w formule spin-off lub spin-out.

Program preinkubacji

Data publikacji: 09.02.2022

Zdjęcie przedstawia grupę osób.

Celem programu jest podniesienie gotowości zespołów biznesowych w trzech wymiarach: gotowość rynkowa, zespołowa i formalna.

Program Warsztat Badacza

Data publikacji: 21.12.2021

Zdjęcie przedstawia dwie młode kobiety.

Celem programy jest kształtowanie kompetencji doktorantów niezależnych od dyscypliny naukowej, lecz mających na celu zwiększanie efektywności prac młodych badaczy, pozyskiwanie kompetencji transferowalnych atrakcyjnych na rynku pracy, popularyzację ich osiągnięć i zwiększających szansę na budowanie kariery w oparciu o prowadzone badania zarówno na uczelni jak i poza nią.  

Program grantów dla Kół Naukowych

Data publikacji: 22.11.2021

Zdjęcie przedstawiające trzech młodych naukowców.

Celem programu jest wsparcie działalności kół naukowych działających w Politechnice Warszawskiej zrzeszających studentów i doktorantów, finansowane z subwencji w ramach rezerwy Rektora oraz ze środków projektu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza".