Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Pracownicy

Program Grant na prototyp

Data publikacji: 12.07.2024

Celem programu jest wsparcie zespołów biorących udział w działaniu Akcelerator PW (którego elementem jest preinkubacja składająca się z dwóch etapów: Preinkubacja etap I i Preinkubacja etap II) w rozwoju prototypu stanowiącego element przygotowania do komercjalizacji pośredniej technologii.

Program wspierający udział w pracach grup badawczych wybitnych zagranicznych naukowców i osób o dużym doświadczeniu w przemyśle

Data publikacji: 18.06.2024

Gmach Główny PW

W ramach programu kierownicy podstawowych i ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych PW mogą uzyskać dofinansowanie zatrudnienia i prowadzenia prac badawczych przez wybitnych zagranicznych naukowców i osoby o dużym doświadczeniu w przemyśle.

Program szkół letnich i zimowych

Data publikacji: 04.04.2024

Zdjęcie przedstawia trzy osoby.

Celem programu jest umiędzynarodowienie Szkoły Doktorskiej.

Program Mentoringu Projektowego PW

Data publikacji: 02.02.2024

Zdjęcie przedstawia mur.

Celem Programu jest podniesienie jakości wniosków o zewnętrzne dofinansowanie projektów naukowych, zwiększenie liczby przyznanych grantów oraz podniesienie poziomu realizacji projektów. Cel ten chcemy osiągać dzięki stworzonemu kanałowi komunikacji i współpracy pomiędzy doświadczonymi w realizacji projektów pracownikami Uczelni, zwanymi dalej „mentorami”, i pracownikami oraz doktorantami starającymi się o granty lub je realizującymi. 

Program visiting professors

Data publikacji: 18.12.2023

Zdjęcie przedstawia Gmach Fizyki.

Celem programu „visiting professor” jest umiędzynarodowienie Szkoły Doktorskiej PW poprzez zapewnienie zajęć prowadzonych przez osoby zatrudnione w zagranicznych uczelniach lub ośrodkach naukowych na stanowisku profesora.

Program visiting lecturers

Data publikacji: 18.12.2023

Zdjęcie przedstawia mur.

Celem programu „visiting lecturers” jest umiędzynarodowienie Szkoły Doktorskiej PW poprzez zapewnienie zajęć prowadzonych przez wykładowców z zagranicy.

Program wspierający kierowników projektów koordynowanych przez PW w ramach programów UE publikowanych na portalu Funding and Tenders (z wyjątkiem programu ERASMUS+) oraz kierowników projektów ERC (principal investigator) realizowanych w PW

Data publikacji: 15.09.2023

Zdjęcie przedstawia mikroskop.

Przyznane środki muszą zostać wykorzystane do 31 grudnia 2025 r.

Program YOUNG PW

Data publikacji: 29.03.2023

Zdjęcie przedstawiające młodych naukowców.

Celem konkursu YOUNG PW jest wsparcie rozwoju naukowego młodych naukowców, tj. doktorantów i pracowników Politechniki Warszawskiej prowadzących działalność naukową.

Program Najlepsi z najlepszych PW

Data publikacji: 14.02.2023

Zdjęcie przedstawiające grupę młodych osób.

W ramach realizacji działań D24, D27, D21 i D22 oferowana jest zróżnicowana oferta wspierająca rozwój zawodowy pracowników, dopasowana do pracowników o różnych kompetencjach i potrzebach.

Program STRATEG PW

Data publikacji: 24.11.2022

Zdjęcie przedstawia kobietę stojącą przy biurku.

Celem programu STRATEG PW jest wytworzenie i wdrożenie rozwiązań rozwojowych poprawiających efektywność funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w obszarze określonym w ogłoszeniu o każdej kolejnej edycji konkursu. Zaproponowane rozwiązania powinny zostać zastosowane w Politechnice Warszawskiej i wpisywać się w Strategiczne Pola Oddziaływań, zdefiniowane w Strategii PW do roku 2030.

Program wspierający uzyskanie akredytacji międzynarodowych dla programów studiów prowadzonych w Politechnice Warszawskiej

Data publikacji: 28.10.2022

Zdjęcie przedstawia napis "Politechnika Warszawska"

W ramach realizacji projektu IDUB istnieje możliwość sfinansowania akredytacji międzynarodowych dla programów studiów prowadzonych w Politechnice Warszawskiej, w zakresie 10 certyfikatów EUR-ACE Label (akredytacja KAUT) oraz innych prestiżowych akredytacji międzynarodowych, np. ABET.

Program wspierający przygotowanie i opublikowanie artykułu przeglądowego w prestiżowym międzynarodowym czasopiśmie

Data publikacji: 29.04.2022

Zdjęcie przedstawia trzech mężczyzn.

Celem konkursu jest wsparcie przygotowania i opublikowania artykułu przeglądowego o dużym potencjale cytowalności w prestiżowym czasopiśmie międzynarodowym.

Program wspierający przygotowanie i wydanie monografii w prestiżowych wydawnictwach międzynarodowych

Data publikacji: 29.04.2022

Zdjęcie przedstawiające mężczyznę pracującego na laptopie.

Celem konkursu jest wsparcie złożenia i opublikowania monografii w wydawnictwie z poziomu II wykazu (aktualnego na dzień składania wniosku) wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe sporządzonego przez Ministra Edukacji i Nauki.

Program wsparcia dla osób poszkodowanych przez wojnę w Ukrainie

Data publikacji: 26.04.2022

Zdjęcie flagi Ukrainy, fot. pixabay

Program skierowany jest do obywateli Ukrainy, którzy musieli opuścić terytorium swojego kraju z powodu wojny oraz obywateli polskich, którzy zatrudnieni byli w jednostkach badawczych w Ukrainie lub Federacji Rosyjskiej i musieli powrócić do kraju.

Program LAB-TECH of Excellence

Data publikacji: 16.03.2022

Zdjęcie przedstawiające dłonie mężczyzny, który rozwiązuje zadanie matematyczne.

Celem konkursu jest wzmocnienie potencjału badawczego Politechniki Warszawskiej poprzez tworzenie nowych grup badawczych kierowanych przez młodych pracowników, wzmocnienie współpracy międzynarodowej, stymulowanie rozwoju obszarów badawczych wpisujących się we współczesne wyzwania cywilizacyjne w skali globalnej i krajowej oraz promowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych naukowców.

Program wspierający rozwój nowoczesnych metod kształcenia

Data publikacji: 09.03.2022

Zdjęcie przedstawiające studentów w bibliotece.

Program jest realizowany w ramach D23: Zapewnienie kursów, staży i wizyt studyjnych nauczycieli akademickich umożliwiających wdrażanie nowoczesnych metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia przez badania - Research Based Education.

Program preinkubacji

Data publikacji: 09.02.2022

Zdjęcie przedstawia grupę osób.

Celem programu jest podniesienie gotowości zespołów biznesowych w trzech wymiarach: gotowość rynkowa, zespołowa i formalna.

Program grantów badawczych POB

Data publikacji: 22.11.2021

Zdjęcie przedstawiające mikroskop.

Celem programu i organizowanych w jego ramach konkursów jest upowszechnienie doskonałości naukowej i prowadzenia badań na najwyższym światowym poziomie przez zespoły badawcze PW.

Program Akcelerator PW

Data publikacji: 22.11.2021

Zdjęcie przedstawiające grupę osób.

Działanie ma na celu wesprzeć inicjowanie, inkubację i akcelerację firm typu start-up, powstających w wyniku działalności naukowo-badawczej pracowników i studentów PW i funkcjonujących w jej otoczeniu w formule spin-off lub spin-out.

Program PATENT PW

Data publikacji: 22.11.2021

Zdjęcie przedstawiające mężczyznę oglądający nowoczesny sprzęt.

Program ma na celu wsparcie pracowników Politechniki Warszawskiej w ubieganiu się o międzynarodową ochronę wynalazków o wysokim potencjale wdrożeniowym.

Program MOBILITY PW

Data publikacji: 22.11.2021

Zdjęcie przedstawia grupę studentów.

Celem konkursu jest doskonalenie kompetencji doktorantów i pracowników Politechniki Warszawskiej poprzez udział w aktywnościach zagranicznych oraz stymulowanie wymiany doświadczeń poprzez wizyty cudzoziemców.

Program grantów dydaktycznych

Data publikacji: 22.11.2021

Zdjęcie przedstawiające rozmawiających kobietę i mężczyznę.

Celem programu jest zwiększenie motywacji do uaktualniania treści i technik kształcenia oraz tworzenie sprzyjających warunków dla wprowadzania innowacji, otwarcie szans rozwojowych dla wszystkich aktywnych nauczycieli akademickich, równoważenie dostępu do środków ogólnouczelnianych, stymulowanie wymiany doświadczeń (w trakcie i po zakończeniu cykli kształceniowych), podnoszenie jakości kształcenia przez promowanie zindywidualizowanego podejścia oraz wprowadzanie nowych mechanizmów ewaluacji.

Program wspierający aplikowanie o granty ERC

Data publikacji: 22.11.2021

Logo ERC

Celem programu jest wparcia pracowników Politechniki Warszawskiej w składaniu wniosków w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC).

Program grantów aparaturowych

Data publikacji: 22.11.2021

Zdjęcie przedstawia kobietę w pracowni.

Celem programu jest wzmocnienie potencjału badawczego Politechniki Warszawskiej poprzez zakup specjalistycznej aparatury badawczej.

Program POSTDOC PW

Data publikacji: 22.11.2021

Zdjęcie przedstawiające mikroskop.

Celem programu POSTDOC PW jest wzmocnienie potencjału badawczego Politechniki Warszawskiej poprzez zatrudnienie nauczycieli akademickich na stanowiskach adiunkta w grupie pracowników badawczych lub pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w grupie pracowników naukowo-badawczych lub naukowo-technicznych.