Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Studia id

Studia id to elitarne indywidualne studia dla najlepszych kandydatów i studentów. Studia id skierowane są dla kandydatów na I i II stopień studiów stacjonarnych aplikujących na wybrane kierunki dostępne w ofercie uczelnianej. W ramach studiów PW oferuje studentom indywidualizację drogi kształcenia pod okiem wybitnych nauczycieli akademickich – Tutorów. W trakcie procesu kształcenia przewidziane są innowacyjne formy zajęć, wspomagające przyszłych absolwentów w najlepszym dopasowaniu do przyszłych wyzwań zawodowych. 

Zdjęcie przedstawia grupę ludzi.

Dla kogo? 

I stopień studiów:

  • program skierowany jest do laureatów i finalistów* olimpiad: Matematycznej, Fizycznej, Chemicznej, Biologicznej, Informatycznej i Astronomicznej. Laureaci olimpiad dostają się bez dodatkowych warunków.

II stopień studiów:

  • studenci z najlepszymi wynikami po I stopniu studiów oraz z dodatkowymi osiągnieciami, np.: prace badawcze, prace w kołach naukowych, itp.

*Jeśli w projekcie zostaną wolne miejsca to do programu chcielibyśmy doprosić najlepszych finalistów. 

Korzyści dla uczestników  

Każdy uczestnik projektu otrzyma stypendium. Jego wysokość będzie zależała od stopnia studiów i zawansowania rozwoju indywidualnego (na I stopniu – stypendium będzie rosło progresywnie). 

Studia id to indywidualna droga. Celem jest poszerzenie zainteresowań studentów poza obszar głównego kierunku studiów, poprzez realizację zajęć z innych kierunków, często w sposób nieoczywisty łączących się z kierunkiem głównym (indywidualizacja studiów). 

Indywidualizacja studiów odbywać się będzie pod okiem wybranego Tutora. Studenci pod okiem Tutorów będą układali indywidualny plan studiowania, który będzie zatwierdzany przez Radę Programową i dalej realizowany przez studentów. Ta indywidualizacja może mieć też charakter włączania studenta w prace zespołów naukowych, czy zespołów R&D w firmach. 

Tutor to ceniony nauczyciel akademicki, który ceni pracę ze studentami i potrafi w naturalny sposób zbudować autorytet. Tutor pracuje ze studentem w relacji jeden na jeden, bazując na zasadach edukacji spersonalizowanej, ukierunkowanej na realizację planów rozwojowych studenta i rozwoju jego silnych stron, pozostając z nim równocześnie w relacji „mistrz-uczeń”. 

W ramach realizacji studiów studenci będą mogli uczestniczyć w nowoczesnych formach dydaktyki, takich jak: Design Thinking, Project Based Learning czy Blended Learning. 

Więcej szczegółów: csz.pw.edu.pl

Wysłuchaj prezentacji wygłoszonej podczas Drzwi Otwartych Politechniki Warszawskiej 28 maja 2022 roku: