Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Cele

1. Cele służące zwiększeniu wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój światowej nauki, w szczególności w priorytetowych obszarach badawczych, o dużym potencjale rozwoju, w których uczelnia planuje zintensyfikować działalność naukową.

 • Integracja działalności badawczej w Priorytetowych Obszarach Badawczych
 • Zwiększenie aktywności naukowej pracowników i doktorantów uczelni.
 • Zwiększenie liczby publikacji w prestiżowych czasopismach oraz ich cytowalności, w szczególności w priorytetowych obszarach badawczych
 • Wzmocnienie działalności innowacyjnej i mechanizmów transferu technologii
 • Zwiększenie udziału PW w programach grantów badawczych, zwłaszcza w międzynarodowych programach UE

2. Cele służące wzmocnieniu współpracy badawczej z instytucjami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej, w szczególności w priorytetowych obszarach badawczych

 • Wzmocnienie integracji PW z wiodącymi europejskimi uniwersytetami
 • Zwiększenie międzynarodowej wymiany naukowej.
 • Zwiększenie rozpoznawalności międzynarodowej PW

3. Cele służące podniesieniu jakości kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi, z uwzględnieniem potrzeby włączenia studentów i doktorantów w prowadzenie badań naukowych, a także potrzeby skutecznego konkurowania o najzdolniejszych kandydatów na studia i do szkół doktorskich, również z zagranicy, oraz zarządzania talentami.

 • Zbliżenie modelu kształcenia do modelu typowego dla uczelni badawczej
 • Istotne zwiększenie skali umiędzynarodowienia studiów.
 • Podniesienie jakości kształcenia doktorantów

4. Cele służące przygotowaniu i wdrożeniu kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi zawodowemu pracowników uczelni, w szczególności młodych naukowców, w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 • Podniesienie kompetencji pracowników w zakresie: sprawowania opieki naukowej, nowoczesnych form kształcenia i zarządzania.
 • Uatrakcyjnienie kariery naukowej

5. Cele służące podniesieniu jakości zarządzania uczelnią, w tym projakościowym zmianom organizacyjnym.

 • Transformacja strategiczna i organizacyjna w celu wsparcia Strategii Doskonałości / POB
 • Poprawa efektywności i wydajności procesów administracyjnych