Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Słowo od Rektora

Profesor Krzysztof Zaremba - Rektor Politechniki Warszawskiej

Status uczelni badawczej, jaki uzyskała Politechnika Warszawska, stanowi przede wszystkim zobowiązanie do tego, by z całą mocą i ze wszystkich sił dążyć do osiągnięcia doskonałości. Związana z tym odpowiedzialność wspólnoty akademickiej musi bazować na solidnych filarach tradycji i wartości, jak również otwierać przestrzeń dla niekonwencjonalnych koncepcji, realizowanych w duchu nieskrępowanej wolności naukowej. Inwestycje w ludzi, skupionych przy realizacji wspólnego celu, przynoszą bowiem wymierne efekty nie tylko w postaci konkretnych wdrożeń, ale przede wszystkim realizują cele społeczne ponad barierami.

Politechnika Warszawska jako Uczelnia Badawcza rozpoczęła transformację w kierunku uczelni europejskiego formatu, rozpoznawalnej międzynarodowo i wnoszącej dużo większy niż obecnie wkład w światową naukę. Umiędzynarodowienie działalności w najbliższych latach umożliwi zacieśnianie więzi z wiodącymi ośrodkami naukowymi w ramach wzajemnych kontaktów uwzględniających wymianę kadr, staże naukowe czy programy wspierające innowacyjną działalność i podnoszące prestiż naszej Uczelni np. European Universities Initiative.

Działalność Politechniki Warszawskiej rozpatrywana jest także w kontekście stymulowania rozwoju priorytetowych obszarów badawczych i utworzenia nowych programów kształcenia. Chciałbym jednocześnie podkreślić, że starania o jak najwyższą jakość w Uczelni, rozpoczynamy już w momencie rekrutacji kandydatów na studia. Dedykowane temu celowi programy mają za zadanie zachęcić najwybitniejszych z nich do podjęcia nauki w Politechnice Warszawskiej. Wdrażając program rozwoju talentów PW, rozpoznajemy tym samym potencjał osób wykazujących szczególne predyspozycje do realizowania kariery akademickiej. Środkiem do jej rozwoju może być proponowany „Warsztat Badacza”, wspierający wszechstronny rozwój doktorantów i zwiększający efektywność pracy naukowej, przy jednoczesnym przygotowywaniu doktoranta do realizowania kariery zawodowej. Nie zapominamy również o optymalizacji procesów administracyjnych, gdyż sprawne funkcjonowanie Uczelni i rozwój projektów badawczych w dużej mierze zależy od właściwej ich obsługi.

Wierzę, że najbliższe lata przyniosą nam dynamiczne zmiany, które utrwalą dobre praktyki i ubogacą doniosły dorobek naszej Uczelni.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 
Rektor Politechniki Warszawskiej