Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Ogłoszenie - pierwszy konkurs na granty badawcze FWEiTE-1

Ogłaszamy konkurs na granty badawcze IDUB-POB-FWEiTE-1 w ramach Centrum Badawczego POB Fizyka wysokich energii i techniki eksperymentu (w skrócie: POB HEP). Termin składania wniosków upływa 18 maja 2020 r.

fot. pixabay

Podstawowym celem grantów badawczych IDUB-POB-FWEiTE-1 jest wspieranie doskonałości naukowej i prowadzenia badań na najwyższym poziomie, umożliwiającym osiągnięcie wskaźników zadeklarowanych w projekcie IDUB, do których w szczególności należą:

  1. integracja działalności badawczej w ramach POB i jednostek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej
  2. publikacje artykułów w najwyżej punktowanych czasopismach nauk owych (górny decyl zgodnie z załącznikiem nr 5)
  3. pozyskanie zewnętrznego finansowania badań w ramach projektów międzynarodowych
  4. nawiązanie, utrzymanie i rozwój współpracy z wiodącymi zagranicznymi uczelniami i instytucjami naukowymi zakończone złożeniem wniosku badawczego w ramach współpracy międzynarodowej
  5. wspieranie rozwoju kadr oraz działalności eksperckiej
  6. wspieranie rozwoju infrastruktury badawczej

Tematyka grantów IDUB-POB-FWEiTE-1 dotyczy badań z zakresu fizyki wysokich energii i technik eksperymentu, w tym: fizyki zderzeń jądrowych i elementarnych, fizyki cząstek, fizyki plazmy i aplikacji kwantowych, w szczególności ich elektronicznych, konstrukcyjnych oraz informatycznych form realizacji, a także zagadnień pokrewnych, wpisujących się w obszar działalności POB Fizyka wysokich energii i techniki eksperymentu.

Grant może mieć charakter indywidualny lub zespołowy (preferowany jest charakter zespołowy).

Kierownikiem grantu (projektu) może być pracownik zatrudniony w Politechnice Warszawskiej jako podstawowym miejscu pracy z wyłączeniem członków Rady Naukowej Centrum Badawczego POB Fizyka wysokich energii i techniki eksperymentu.

Jedna osoba może pełnić rolę Kierownika grantu (projektu) tylko w jednym wniosku o grant w ramach edycji IDUB-POB-FWEiTE-1.

Finansowanie zadań realizowanych w ramach konkursu IDUB-POB-FWEiTE-1 nie mo że trwać dłużej niż do 31 grudnia 2021 r. Dopuszcza się kontynuowanie realizacji projektu w ramach kolejnych konkursów grantowych ogłaszanych przez POB HEP.

Wniosek o grant składany jest w wersji elektronicznej do Kierownika Centrum Badawczego POB Fizyka wysokich energii i techniki eksperymentu na adres pob.hep@pw.edu.pl.

Termin składania wniosków upływa 18 maja 2020 r.

Wnioski grantowe ocenia Rada Naukowa Centrum Badawczego POB Fizyka wysokich energii i techniki eksperymentu.

Ocena wniosków jest dwuetapowa.

Decyzja o przyznaniu wysokości finansowania zostanie podana w ciągu miesiąca od dnia upłynięcia terminu składania wniosków.

Regulamin i załączniki są dostępne w zakładce KONKURSY